top of page

Praktische informatie

Bereikbaarheid

Wij zijn werkzaam van maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur. Als u per telefoon of e-mail een bericht achterlaat, wordt er binnen twee werkdagen contact met u opgenomen. Wanneer er sprake is van crisis kunt u tussen 8:00 uur en 17:00 uur contact opnemen met uw huisarts. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Onze praktijk is gevestigd aan de Oranjesingel 60 te Nijmegen. Deze locatie bevind zich tussen het Keizer Karelplein en de Waalbrug aan de centrumzijde en is zowel met de auto als de fiets te bereiken door de ventweg op te rijden ter hoogte van de Staringstraat. We hebben de beschikking over een parkeerplaats die te bereiken is via een doorgang ter linkerzijde van het pand. Hier bevind zich ook een fietsenstalling. Tevens zijn we goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bekijk op kaart.

Kosten en vergoeding

De behandeling binnen onze praktijk wordt in principe volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Psychologenpraktijk Popelier & Wessels heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er een verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn. Hoewel er geen sprake meer is van een eigen bijdrage, zal wel een beroep gedaan worden op uw eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw zorgpolis, maar bedraagt minimaal 385 euro. 

De tarieven die worden ingediend kunnen verschillen per zorgverzekeraar, aangezien wij per zorgverzekeraar een ander tarief ontvangen. Let op dat er elk kalenderjaar aanspraak zal worden gemaakt op uw eigen risico van uw zorgverzekeraar vanaf het moment dat de intake binnen onze praktijk zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat er vanaf 2022 een nieuw bekostigingssysteem is ingevoerd in Nederland. Klik hier voor meer informatie. 

Tarieven onverzekerde zorg

Het kan zijn dat u klachten heeft waarvan gedurende de intake blijkt, dat die niet door de verzekeraar vergoed worden. Ook hiervoor kunt u zich bij ons aanmelden. Houd er dan echter rekening mee dat u de behandeling in dat geval zelf bekostigd.

Wenst u toch met gesprekken te starten dan is het mogelijk deze gesprekken zelf te bekostigen. Hierin hanteren we een vast bedrag van 128,40 euro per consult (45 minuten). 

U kunt hieronder op de corresponderende beroepsgroep klikken voor een overzicht van de vastgestelde maximum NZA-tarieven in 2023:

GZ-psychologen

Klinisch psychologen

Afspraak afzeggen

Mocht het niet mogelijk zijn op een afspraak te komen, dan verzoeken wij u dit telefonisch of per e-mail uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons te laten weten. Anders zal er 55 euro in rekening gebracht worden die niet te declareren is bij de zorgverzekeraar. Voor het verzetten van een afspraak kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen door hier te klikken.

Kwaliteitsbepaling

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verder te verbeteren, zijn beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naaste(n) op zoek gegaan naar interventies en zorg- en organisatievormen, waarvan vanuit wetenschappelijke-, professionele- en ervaringskennis vaststaat dat ze het meest effectief en het minst belastend zijn. Dit is zorg die op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt en zijn naaste(n) wordt verleend. Om de kwaliteit van zorg te bewaren heeft Psychologenpraktijk Popelier en Wessels een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op de praktijk aanwezig en kan op aanvraag ingezien worden. 

Privacy

We nemen u privacy serieus en hechten veel waarde aan bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om deze reden hebben wij onderstaande privacyverklaring opgesteld.  De praktijk werkt conform de AVG-wetgeving. 

Uw dossier:

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De praktijk bewaart uw dossier gedurende 20 jaar.

Uw rechten:

U hebt als cliënt recht op inzage of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Hier kunt u ons privacy-statement downloaden: Download privacy-statement Psychologenpraktijk Popelier & Wessels. Andere regelgeveling m.b.t. uw privacy kunt hier u hier vinden. 

Klachtenregeling en geschillencommissie

Mocht u een klacht hebben over de behandeling of omgang, dan horen wij dat graag van u. Wij zullen dan proberen er samen uit te komen en een oplossing te bedenken. Wanneer er onvrede blijft bestaan, is het mogelijk om beroep te doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan u adviseren hoe de klacht het beste besproken kan worden. Dit kan ook het advies inhouden om de klacht aan een externe instantie voor te leggen, zoals het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Voor behandelaren binnen kortdurende trajecten (voorheen BGGZ) kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Klik hier voor meer informatie.

Binnen langdurige zorg (voorheen SGGZ) kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen  & therapeuten (LVVP). U kunt hier klikken voor meer informatie.

Wachttijden

Klik voor hier onze actuele wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake van start gaat. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Samenwerking in de regio

Onze praktijk werkt samen met verschillende huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ) in de regio ten aanzien van het ontvangen van verwijzingen voor behandelingen. Als een behandeling is afgerond zal  de verwijzer hiervan schriftelijk (en zo nodig telefonisch) op de hoogte worden gebracht, mits u hier toestemming voor geeft. Vanzelfsprekend zal er overleg met de verwijzer plaatsvinden als er stagnaties zijn in diagnostisch- en/of behandelproces. Als de klachten qua complexiteit niet passend zijn binnen onze praktijk, zal met u worden besproken of er een vervolgbehandeling in de regio is geïndiceerd, zoals PsyQ of Pro Persona.

Intervisie en waarneming

Zoals voorgeschreven in de beroepseisen van de LVVP, nemen wij deel aan een intervisiegroep. Hier wordt casuïstiek met collega’s (anoniem) besproken. Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een regeling voor onderlinge waarneming afgestemd in onze praktijk hoe om te gaan met afwezigheid van een van de collega’s.

Ervaring van cliënten

We vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in hoe mensen ons beoordelen. We nemen daarom aan het einde van de behandeling een vragenlijst af om te bepalen hoe de gesprekken ervaren zijn. Naast een vragenlijst over tevredenheid ten aanzien van behandeling, wordt er ook een klachtenlijst afgenomen om te zien in hoeverre klachten door de tijd afnemen. Wanneer men boven de grensscore uitkomt, wil dit zeggen dat er dermate sprake is van ervaren klachten dat behandeling als zinvol wordt ingeschat. Ten slotte moedigen wij mensen aan een recensie in te vullen op zorgkaart Nederland om aan geven hoe de behandeling binnen onze praktijk door hen ervaren is. Onderstaand kunt u de uitkomsten van deze voor- en nametingen over 2023 zien, waarin in geel de grensscore wordt aangegeven. Daarnaast staan hier de uitkomsten van de cliënt tevredenheid uit dit jaar vermeld. Ook is hierin een link te vinden naar Zorgkaart Nederland. We hebben ervoor gekozen de scores over 2023 weer te geven, omdat we het belangrijk vinden de zorg per jaar te evalueren. Aangezien er wegens wetenschappelijk onderzoek er in het voorgaande jaar een andere vragenlijst gebruikt, zijn het aantal mensen waarvan we data kunnen publiceren beperkter dan gebruikelijk. 

Kosten en vergoedin
Tarief onvezekerde zorg
Afspraak afzeggen
klachtenregeling en geschillencommissie
Bereikbaarheid
Kwaliteitsbepaling
Wachttijden
Privacy
Ervaring van cliene
Samenwerking in de regio
Intervisie en waarneming
tevredenheid 2023.png
behandelvoortgang 2023.png
bottom of page