top of page

Zorgaanbod

Behandelwijze

Kortdurende- en langdurende trajecten

Vóór 2022 werd in geestelijke gezondheidszorg onderscheid gemaakt tussen tussen de generalistische Basis-GGZ (BGGZ) en de specialistische-GGZ (SGGZ). Sinds 2022 is dit onderscheid komen te vervallen door de komst van het zorgprestatiemodel (ZPM) en wordt er gesproken van kortdurende- en meer langdurende trajecten. De kortdurende trajecten zijn bedoeld voor cliënten met lichte tot matige psychische klachten en aandoeningen. Binnen langdurende trajecten worden mensen behandeld met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Onze praktijk biedt kortdurende- en langdurende trajecten, maar de ruimte voor langdurende traject is beperkt. 

 

Hoeveel gesprekken u nodig heeft tijdens een behandeling hangt af van uw hulpvraag, problematiek en doelen. Gezamenlijk met u zal er worden bepaald of een kortdurend- of meer langdurend traject het beste passend is om uw doelen te behalen voor de toekomst. Wegens de beperkte behandelruimte voor langdurige trajecten kan dit betekenen dat we u na intake verwijzen naar een praktijk elders of terugverwijzen naar de huisarts 

 

Om de voortgang van de behandeling te monitoren zal er tussentijds worden geëvalueerd en zullen er korte vragenlijsten worden afgenomen. 

Behandelwijze

Voor veel voorkomende psychische klachten zijn in de afgelopen jaren behandelingen ontwikkeld die wetenschappelijk getoetst zijn. Verschillende behandelvormen werden met elkaar vergeleken om te zien welke daarvan het meest effectief waren. Deze meest succesvolle behandelwijzen worden evidence-based treatments genoemd. Onderdelen hiervan zullen in de gesprekken terugkomen. Voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR, waarover hieronder meer informatie te vinden is. 

Naast het belang van wetenschappelijk ondersteunde behandelmethoden, is onze visie dat u zelf de oplossingen met u meedraagt. De behandelaar zal een ondersteunende rol innemen en vragen stellen die helpen gericht te blijven op het doel. Daarin is uw eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt en zal de behandelaar u begeleiden in het proces van gedragsverandering.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een behandelvorm die erop gericht is om uw sterke kanten aan te spreken. Samen met uw behandelaar wordt onderzocht welke vaardigheden u in huis heeft om problemen aan te pakken. Deze behandelvorm is resultaatgericht waarbij zaken op een concrete manier worden aangepakt en in korte tijd positieve verandering bereikt kan worden.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat hoe men over een situatie denkt, veel invloed heeft welke gevoelens een dergelijke gebeurtenis op kan roepen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een negatieve kijk heeft op zichzelf, anderen of de wereld, dan kan diegene zich somber, verdrietig of boos gaan voelen. Deze gevoelens kunnen leiden tot vervelende gevolgen. Zo kan angst ertoe leiden dat vervelende situaties uit de weg gegaan worden, wat de spanning alleen maar versterkt. In gesprekken zal er met u gekeken worden naar situaties die heftige emoties oproepen. Daarbij zal onderzocht worden of de gedachtes, beelden of opvattingen die daarmee samengaan wel helemaal juist zijn. Uiteindelijk is het doel om op een andere manier tegen gebeurtenissen aan te kijken om zodoende ook anders te kunnen handelen. Zo kunt u zich weer vrolijker voelen, beter in uw vel zitten en regie terugkrijgen over uw leven. Meer informatie kunt u hier vinden. 

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze vorm van therapie helpt u afstand te nemen van uw gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Vaak willen we namelijk van onze gedachten af en proberen ze dan te controleren. Met ACT leert u er op een andere manier mee om te gaan, namelijk op een meer vriendelijke manier. ACT haalt u uit die gedachtenspiraal en brengt u weer terug in het hier en nu. ACT is een bewezen effectieve vorm van gedragstherapie. De therapie komt vanuit het meer bekende cognitieve gedragstherapie. ACT helpt u om mentaal flexibeler te worden en steeds meer aandacht te besteden aan wat u belangrijk vindt in het leven. De therapie gaat voor een groot deel over het accepteren van uw gevoel en emoties en het leren afstand nemen van uw gedachten. Het overige stuk, het ‘Commitment’ gedeelte, gaat over dat u nagaat wat u belangrijk vindt en vanuit daar leert te handelen. Dit doet u door het niet alleen te denken, maar juist door te doen. Tijdens de ACT therapie krijg u praktische oefeningen om hiermee te oefenen en u dit helemaal eigen te maken. Juist door te doen stapt u uit die negatieve spiraal en gaat de kwaliteit van uw leven er met stappen op vooruit. U houdt namelijk de energie over die je voorheen kwijt was aan het strijden tegen je negatieve gedachten. Die kun je nu besteden aan wat u écht belangrijk vindt. Meer informatie kunt u hier vinden. 

Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR)

Bij het doormaken van een nare gebeurtenis kunnen er psychische klachten ontstaan zoals herbelevingen, angst, somberheid en geïrriteerdheid. Vaak nemen deze klachten na verloop van tijd weer af. Soms wordt de situatie echter als zo heftig ervaren dat deze klachten niet verdwijnen, maar dat herinneringen of beelden zich blijven opdringen. Wanneer dit het geval is dan kan er overwogen worden om EMDR in te zetten. 

Het doel van een EMDR-behandeling is het laten afnemen van de belastende emoties die samen met de negatieve herinnering in het geheugen opgeslagen liggen. Gedurende de sessies zal gevraagd worden terug te denken aan de nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen. Dit helpt om het natuurlijke verwerkingsproces te stimuleren. Omdat het in gedachten nemen van een traumatische herinnering zowel levend als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het maken van snelle oogbewegingen, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de impact van de herinnering. Dit helpt om een andere betekenis aan het beeld te geven. Voor meer informatie kunt de site van de vereniging EMDR Nederland raadplegen.

Schematherapie

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt u de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw denken en doen onderzocht. U leert patronen herkennen en zodanig te veranderen dat u anders gaat denken, u beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. U leert voelen wat uw behoeften zijn en u leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zult u beter richting kunnen geven aan uw leven en uw relaties met anderen kunnen verbeteren. Meer informatie kunt u hier vinden.

Clientgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. In de cliëntgericht psychotherapie staat, zoals de naam al zegt, niet in eerste instantie de klacht maar juist de beleving van de jou centraal. Hierbij wordt er niet zo zeer uitgegaan van hoe de psychotherapeut de klachten ziet, maar wordt er juist aandacht besteed aan hoe u de klachten ervaart en wat de betekenis daarvan is voor u. Het uitgangspunt van de deze therapievorm is dat mensen vanuit zichzelf over genoeg hulpbronnen beschikken om hun problemen op te lossen en vooruit te komen binnen een veilige omgeving. De psychotherapeut biedt hierbij deze veilige omgeving en neemt een ondersteunde rol aan waarop hij vertrouwt op de mogelijkheden van u.

 

De therapie richt zich vooral op het leren exploreren, ervaren en accepteren van gevoelens en gedachten. Door dit te doen komen mensen weer in contact met zichzelf en kunnen zij hun mogelijkheden (weer) optimaal benutten en daarmee ook beter omgaan met problemen en uitdagingen die het leven soms met zich meebrengt. Meer informatie kunt u hier vinden. 

E-health

Als het zinvol is wordt u tijdens de behandeling ter ondersteuning geattendeerd op apps zoals mindspace, VGZ app, onderdelen van behandelhulp.nl, Meesters in de psychologie. Daarnaast bieden wij modules aan binnen Therapieland. 

Kort of langdurend
Klachten die behandeld worden

Klachten die behandeld worden

Er zijn verschillende klachten waarmee u bij ons terecht kunt. Het kan zijn dat u al weet waar uw klachten vandaan komen. Het kan ook zijn dat dit nog moeilijk onder woorden te brengen is. Hoewel ieder mens uniek is, zien we toch dat klachten vaak onder te verdelen zijn. Als psychologen maken we gebruik van een handboek om klachten te groeperen. Samen met u zullen we in het eerste gesprek onderzoeken in hoeverre datgene waar u tegenaan loopt onder een bepaalde diagnose valt. U kunt bij psychologenpraktijk Popelier & Wessels terecht voor onder ander de volgende klachten:

 • Angsten 

 • Depressie/somberheid

 • Trauma's en verwerkingsproblemen 

 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid)

 • Dwangmatig handelen

 • Piekeren

 • Sociale angst

 • Hypochondrie

 • Overbelasting en/of langdurige stress.

 • Onzekerheid of negatief zelfbeeld

 • Persoonlijkheidsproblematiek

Het kan zijn dat u klachten heeft waarvan gedurende de intake blijkt, dat die niet door de verzekeraar vergoed worden. Ook hiervoor kunt u zich bij ons aanmelden. Houd er dan echter rekening mee dat u de behandeling in dat geval zelf bekostigd. Voor tarieven en vergoedingen kijkt u bij praktische informatie.

Wanneer u klachten ervaart op het gebied van ernstige verslaving, automutilatie, psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek, is een behandeling geïndiceerd bij een specialistische zorginstelling. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat u beter op uw plek zou zijn bij een dergelijke instelling, dan zal uw behandelaar u terugverwijzen naar uw huisarts. 

bottom of page